Tło chemipol

RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L199 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHEMIPOL Co Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu 59G, 39-206 Pustków 3,

  • kontakt z administratorem - biuro@chemipolco.pl,

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego,

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.