Tło chemipol

Emulsja olejowa XP300

Emulsje olejowe CHEMIPOL Co Sp. z o.o.

Emulsja olejowa XP300

Zastosowanie:

Emulsja olejowa XP-300 ma zastosowanie jako środek zapobiegajacy pyleniu oraz hydrofobowy przy produkcji wełny szklanej i mineralnej.

Właściwości

Wygląd: ciecz, o barwie żółto-białej
Zapach: charakterystyczny
Sucha masa: 50 +/-1% (a parafinowe?)
Lepkość: 20-400 mPas (w t. 20 °C)
Gęstość: 950 kg/m3 (w t. 20 °C)
pH: 7 +/-0,5
Wielkość cząstek*: do 550 nm

* - średnica hydrodynamiczna, uzyskana metodą DLS

Pakowanie i magazynowanie

Emulsję olejową należy magazynować w zamkniętych pojemnikach lub do tego celu dostosowanych zamkniętych zbiornikach zaopatrzonych w wolnoobrotowe mieszadła. Raz w roku zbiorniki magazynowe poddawać inspekcji i w razie potrzeby czyścić. Chronić przed mrozem.

Temperatura przechowywania: 5 – 35 °C
Trwałość produktu: 90 dni od daty produkcji
Mieszanie: 15 min. dziennie, 20-30 obr./min

Transport

Emulsja olejowa XP300 nie podlega klasyfikacji RID i ADR i należy ją transportować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami transportowymi.

Toksyczność, środki ochrony i inne

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktów.

Informacje zawarte na tej stronie podano w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Podane informacje na temat tego produktu określają jego parametry jedynie w przybliżeniu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące parametrów oraz ich dopuszczalnych zakresów znajdują się w Świadectwie Jakości wyrobu. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do niniejszej informacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.